banner

Visie


Om kinderen te stimuleren en ze de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen is een omgeving met rust, veiligheid en geborgenheid nodig. Hier ontvangen kinderen liefde en zorg en kunnen zich hechten aan degenen (bij de NSO de groepsleiding) die er steeds voor hen zijn. Door structuur aan te bieden voelen kinderen zich vertrouwd en herkennen het dagelijks gebeuren. De waarden en normen die gelden binnen de NSO hebben betrekking op bijvoorbeeld omgang met elkaar. Ook normen en waarden met betrekking tot voeding, veiligheid en hygiëne zijn van belang.

Vanuit een interculturele samenleving is het belangrijk om goed om te gaan met verschillen in de normen en waarden en achtergronden. Alle kinderen kunnen lekker samen spelen en samen bezig zijn. Met hulp van de groepsleiding binnen een NSO kan worden gezorgd dat dit zo blijft. Waarden en normen dienen te worden gerespecteerd en bij het omgaan met alle kinderen kan met individuele verschillen rekening worden gehouden. Toch leiden gangbare normen en waarden tot regels en afspraken tussen leidsters onderling en tussen leidsters en kinderen. Zo wordt er in de groep (indien mogelijk) altijd samen gegeten en blijven de kinderen gezellig aan tafel tot iedereen klaar is. Bij ruzie wordt een kind aangesproken op zijn gedrag, maar er wordt niet geschreeuwd tegen de kinderen. De zelfredzaamheid van kinderen wordt gestimuleerd, maar uiteraard zullen ze hierin begeleid worden waar nodig.

Er wordt gestreefd kinderen positief te belonen in allerlei situaties. Al deze regels en het consequent hanteren ervan en het hanteren van een ritme maakt dat de omgeving door de kinderen als gestructueerd wordt ervaren.

Het is van belang de kinderen op allerlei momenten te stimuleren en te begeleiden zodat zij zich op verschillende aspecten verder ontwikkelen, ook op de NSO.
De NSO is niet alleen een tijdverdrijf, maar een opvang met juist aandacht voor aspecten zoals hierboven beschreven. Het doen van verschillende activiteiten is daarbij van wezenlijk belang.

Ook vrij spelen, knutselen, buiten spelen en het werken vanuit de inbreng van kinderen werkt stimulerend en roept betrokkenheid op.
Daarnaast is samenspelen ook heel gezellig. Alle activiteiten die spelenderwijs worden aangeboden willen wij zoveel mogelijk laten aansluiten bij de belevingswereld en mogelijkheden van het kind en laten plaatsvinden binnen de geborgenheid van de groep.

Op de NSO werken we met een vast dagritme, klik hier.

Wij werken ook met een pedagogisch coach en beleidsmedewerker. In onze maandelijkse nieuwsbrief informeren wij u over het onderwerp van het coachplan.
Wilt u meer weten over het inzetten en vormgeven van de pedagogisch coach en beleidsmedewerker? Klik dan hier.

De volledige versie van ons pedagogisch beleidsplan hier te lezen.